logo_nhatviet-top
Diễn đàn » Phần mềm kế toán » Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012
Email
 Đăng ký Quên mật khẩu
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu
Người gửi Nội dung

Gửi lúc:

MISA SME.NET 2012

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2012 gồm 13 phân hệ, được thiết kế dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, với mục tiêu giúp doanh nghiệp không cần đầu tư nhiều chi phí, không cần hiểu biết nhiều về tin học và kế toán mà vẫn có thể sở hữu và làm chủ được hệ thống phần mềm kế toán, quản lý mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh của mình.

Với MISA SME.NET 2012 doanh nghiệp có thể kiểm soát được số liệu trực tuyến tại bất cứ đâu, bất cứ khi nào thông qua Internet. Đặc biệt, MISA SME.NET 2012 hỗ trợ doanh nghiệp tạo mẫu, phát hành, in, quản lý và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP.


In hóa đơn
theo nghị đinh 51
 
 • Hỗ trợ doanh nghiệp tự tạo mẫu, phát hành, in và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP
 • Đáp ứng 3 hình thức hóa đơn: Hóa đơn tự in, Hóa đơn đặt in, Hóa đơn điện tử.
 • Quản lý số hóa đơn hủy, mất, cháy, hỏng, xóa bỏ và tự động lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Phân hệ Quỹ  
 • Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, ngoại tệ… của doanh nghiệp.
 • Cho phép xem số tồn quỹ tại bất kỳ thời điểm nào.

Phân hệ Ngân hàng  
 • Lập và in các chứng từ như Séc, Ủy nhiệm chi...
 • Kết nối trực tuyến với ngân hàng qua Internet để lấy sổ phụ và thanh toán.

Phân hệ Mua hàng  
 • Đáp ứng nghiệp vụ mua hàng không qua kho, hàng mua trả lại, mua hàng nhập khẩu…
 • Tự động phân bổ chi phí mua hàng, theo dõi công nợ chi tiết đến từng hóa đơn mua hàng.

Phân hệ Bán hàng  
 • Đáp ứng tất cả các nghiệp vụ bán hàng như hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán…
 • Tự động tính lãi nợ cho những khoản nợ quá hạn, in thông báo công nợ đến từng khách hàng.

Phân hệ Kho  Phân hệ Công cụ dụng cụ
 • Hỗ trợ tất cả các phương pháp tính giá xuất kho như Nhập trước xuất trước, Giá đích danh, Bình quân cuối kỳ và Bình quân tức thời.
 • Quản lý nhập, xuất, tồn vật tư, hàng hóa theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM…
 • Quản lý Công cụ dụng cụ hiệu quả: ghi tăng, điều chuyển, điều chỉnh, phân bổ, ghi giảm Công cụ dụng cụ.

Phân hệ Tài sản cố định  
 • Tự động tính khấu hao chi tiết đến từng TSCĐ. Tự động phân bổ chi phí khấu hao cho từng bộ phận, phòng ban, đối tượng tập hợp chi phí.
 • Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm, đánh giá lại tài sản.

Phân hệ Tiền lương  
 • Chấm công và tính lương theo nhiều phương pháp: Lương thời gian, Lương cơ bản cố định
 • Tự động lập báo cáo theo dõi thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm và các khoản phải trích nộp của nhân viên.
 • Theo dõi tạm ứng và thanh toán lương chi tiết theo từng nhân viên. Hỗ trợ nhiều hình thức trả lương: 1 kỳ/tháng hoặc 2 kỳ/tháng.

Phân hệ Giá thành  
 • Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Giá trị giá tăng
 • In báo cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng cục thuế
 • Cho phép tích hợp chữ ký số, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng

Phân hệ Thuế  
 • Tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai…
 • In báo cáo có mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổng cục thuế.

Phân hệ Hợp đồng  
 • Theo dõi tiến độ thực hiện các loại hợp đồng mua, bán
 • Theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí, công nợ và lãi lỗ theo từng hợp đồng, nhóm hợp đồng

Phân hệ Cổ đông  
 • Quản lý sổ cổ đông, phát hành cổ phiếu, chia cổ tức.
 • Cung cấp công cụ gửi thư, Email, SMS để gửi thông báo và liên lạc với cổ đông.

Phân hệ Ngân sách  
 • Lập kế hoạch thu, chi ngân sách, theo dõi các yêu cầu cấp kinh phí, phê duyệt yêu cầu và cấp phát ngân sách.
 • Kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, đặc biệt thích hợp với mô hình công ty đa chi nhánh, công ty mẹ - công ty con.

Phân hệ Tổng hợp  
 • Tổng hợp số liệu, kết chuyển lãi lỗ, lập báo cáo tài chính.
 • Khoá sổ kế toán cuối kỳ.

Link down phiên bản mới nhất (15/06/2012) : MISA SME.NET 2012 R10 CHINHTHUC

Xem thêm : Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2012

Trích dẫn

Gửi lúc:

MISA SME.NET 2012 R11 (26/06/2012)
Tính năng mới

 • Cho phép lập được kế hoạch doanh thu, chi phí đầu năm
 • [SMETWEL-994] - Yêu cầu lấy địa chỉ khách hàng theo Địa chỉ thanh toán khi tự sinh danh sách khách hàng, đối với trường hợp nhâp khẩu Đơn hàng từ CRM vào SME
 • [SMETWEL-997] - Cải tiến cách lấy số liệu: Báo cáo tình hình chi theo hợp đồng bán (Mẫu quản trị nội bộ): Cho phép xem theo 1 khoảng thời gian, lũy kế tới thời điểm xem và dự kiến chi lấy theo ngày ghi nhận
 • Cải tiến báo cáo Tình hình công nợ phải thu theo hợp đồng bán (Quản trị nội bộ): Cho phép báo cáo được theo khoảng thời gian
 • Yêu cầu cải tiến cách lấy số liệu lên báo cáo kết quả kinh doanh theo khoản mục chi phí (bổ sung cách tính các khoản lợi nhuận theo đúng mẫu)
 • Cho phép khai báo danh mục Khối phòng ban dưới dạng Add-on
 • Yêu cầu bổ sung mẫu Liệt kê phiếu xuất kho chưa thực hiện xuất hóa đơn
 • Cập nhật các thông tin trên Tờ khai thuế GTGT (TT 28) theo phần mềm HTKK 3.1.3
 • Tối ưu hợp đồng theo cơ chế load on demand để tăng tốc độ phân hệ hợp đồng

Sửa lỗi

 • Khi sửa bảng lương và để quá 2 phút thì hiển thị cảnh bảo tiếng Anh
 • Báo cáo Bán hàng theo nhân viên và mã loại vật tư hàng hóa số liệu lên không đúng.
 • Danh mục khoản mục chi phí nhân đôi khi có nhập xuất dữ liệu
 • Báo cáo: Liệt kê các chứng từ chưa ghi sổ không lấy các chứng từ chuyển kho chưa ghi sổ
 • Sổ: Thẻ kho, số hiệu của các chứng từ điều chỉnh giá trị lấy theo số của chứng từ đứng liền ngay trước
 • Trên chứng từ nghiệp vụ khác, cột đối tượng nợ, đối tượng Có khi ấn F3, tích vào Nhân viên thì chương trình cho phép tìm kiếm danh sách nhân viên ở tất cả các chi nhánh.
 • Làm chứng từ ở Hàng mua trả lại, chọn loại tiền là USD ---> Xem Báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo ngoại tệ thì số Phát sinh Nợ nguyên tệ đang lấy là số tiền quy đổi.
 • Hạch toán nghiệp vụ mua hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, khi in phiếu chi ngày tháng của phiếu chi không lấy thông tin từ tab Phiếu chi mà lấy thông tin tab Phiếu nhập

Link : http://download.misa.com.vn/misasoftware/MISASME2012/R11/MISA_SME.NET_2012_R11_CHINHTHUC.zip

Trích dẫn

Gửi lúc:

MISA SME.NET 2012 R12 (16/07/2012)

1. Tính năng mới.

 • Cho  phép in kèm bảng kê đối với hóa đơn xăng dầu
 • Bổ sung thêm 1 cột "tại ngân hàng" trên bảng tổng hợp lương cán bộ
 • Cho phép tùy chọn hiển thị thông tin sản phẩm trên các báo cáo theo quy định của BTC
 • Bổ sung thêm bậc tài khoản trên tham số báo cáo trên một số Báo cáo Quản trị chi phí
 • Trên chứng từ, giao diện hợp đồng khi chọn nhân viên thì tự động hiển thị phòng ban của nhân viên đó
 • Trên danh sách TSCĐ, danh sách nhân viên cho phép lọc được theo chi nhánh
 • Khi khai báo dự kiến chi tương ứng với từng hợp đồng, dự án ngầm định lấy Ngày ghi nhận theo ngày hạch toán, Phòng ban là Đơn vị thực hiện
 • Cải tiến Báo cáo tổng hợp doanh số theo phòng ban: dự kiến chi lấy theo ngày ghi nhận
 • Bổ sung báo cáo chi tiết bán hàng theo mặt hàng và mã quy cách
 • Cho phép xem được dung lượng và thời hạn sử dụng của từng dữ liệu Online
 • Trên giao diện Tìm nhanh người thực hiện bổ sung thêm cột Phòng ban
 • Bổ sung báo cáo số dư các khoản tiền, đầu tư ngắn hạn và công nợ
 • Cho phép lọc được hợp đồng, dự án theo Khối phòng ban (dưới dạng Add-on)
 • Bổ sung báo cáo tình hình thu hồi công nợ (dưới dạng Add-on)
 • Bổ sung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận (dưới dạng Add-on)
 • Bổ sung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch doanh số (dưới dạng Add-on)

2. Sửa lỗi

 • Không lấy lên giá vốn trong trường hợp định khoản Nợ TK 632/Có TK 11x trên chứng từ Mua hàng không qua kho trên báo cáo "Bảng chi tiết chênh lệch giá bán và giá vốn
 • Không lấy lên diễn giải lên báo cáo Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) khi chọn TK là TK tổng hợp
 • Báo cáo Sổ chi tiết bán hàng lên sai diễn giải
 • Với phương pháp tính giá Nhập trước xuất trước thì khi lập chứng từ hàng mua trả lại, chọn nhập đơn giá bằng tay thì không lấy lên Sổ chi tiết công nợ phải trả, Tổng hợp công nợ phải trả.
 • Khi thực hiện đánh lại số chứng từ thì số chứng từ của chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá không được đánh lại
 • Với phương pháp Bình quân thức thời định kỳ nếu 2 chứng từ mua hàng cùng giờ thì khi xuất kho thì lấy giá theo Chứng từ nhập cuối cùng.
 • Khi khai báo đối tượng tập hợp chi phí (Loại sản phẩm, đơn hàng) thì đối tượng tính giá thành hiển thị dữ liệu mặc định của lần khai báo trước đó
 • Số hiệu Chứng từ xuất kho, nhập kho được sinh ra từ chứng từ chuyển kho, mua hàng, bán hàng không lấy lên báo cáo Thẻ kho
 • Hiển thị sai số lượng trên hóa đơn GTGT khi tích chọn in kèm bảng kê trường hợp TK thuế GTGT ở các dòng chi tiết khác nhau.
 • Trên giao diện chứng từ UNC sinh ra từ phân hệ nộp thuế, bảo hiểm không có chứng từ kế toán để in
 • Báo cáo chi tiết công nợ phải thu theo nhân viên tham số mã khách hàng nhưng lên đối tượng là nhân viên
 • Sổ cái tài khoản theo công việc không hiển thị đúng số dư chuyển từ tháng trước sang
 • Báo lỗi tiếng anh khi trong mục Tìm kiếm, xóa hết điều kiện tìm kiếm, tích chọn Tất cả chứng từ
 • Khi ghi giảm TSCĐ đã tính khấu hao thì giá trị hao mòn lũy kế đang gồm cả số khấu hao từ đầu tháng đến ngày ghi giảm
 • Với dữ liệu đa chi nhánh chọn Tổng công ty, xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả, số liệu đang lấy cả phát sinh của chi nhánh độc lập
 • Sổ S01-DN: Nhật ký- Sổ cái: Cột diễn giải không tự tràn xuống khi dài 255 ký tự
 • Với PP nhập trước xuất trước định kỳ hiển thị sai đơn giá vốn khi có hàng bán trả lại , hàng mua trả lại.
 • Tổng chi phí phân bổ sai khi đối tượng tập hợp chi phí cuối cùng có tỷ lệ phân bổ là 0
 • In danh sách chứng từ thì số tiền đang định dạng khác tùy chọn trong hệ thống

Link MISA SME.NET 2012 : Tải về

Trích dẫn

Gửi lúc:

MISA SME.NET 2012 R13 (23/07/2012)

Tính năng mới

 • Tích hợp mã vạch đối với một số báo cáo theo HTKK
 • Bổ sung Ủy nhiệm chi của ngân hàng Đại Á
 • Cho phép theo dõi tuổi nợ trên các báo cáo tuổi nợ với các công nợ là số dư đầu kỳ trên báo cáo Thông báo công nợ
 • Bổ sung Sổ chi tiết tài khoản theo phòng ban
 • Cho phép chọn được đồng tiền hạch toán UAH của Ucraina khi tạo CSDL
 • Từ Báo cáo chi phí theo phòng ban và khoản mục chi phí cho phép truy xuất về Sổ chi tiết tài khoản theo phòng ban và khoản mục chi phí
 • Sửa đổi một số thông tin chung trên Giao diện hợp đồng bán
 • Bổ sung thêm 1 số thông tin trên phần Tình hình đòi nợ của danh sách hợp đồng
 • Cải tiến cách lấy số liệu Báo cáo chi phí theo phòng ban: không lấy số liệu của khoản mục chi phí 911 - Chi phí triển khai hợp đồng lên

Sửa lỗi

 • Báo cáo chi tiết tuổi nợ phải thu lên sai số liệu
 • Đối chiếu ngân hàng lên sai " số dư đầu kì - đã khớp" không đúng với sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng
 • Lập chứng từ ghi sổ loại chứng từ vay ngắn hạn chỉ lên tổng tiền nhưng không lên số tiền chi tiết từng dòng hạch toán
 • TSCĐ năm trước có chứng từ điều chuyển phòng ban, thay đổi TK chi phí, ĐT tập hợp chi phí, khi tạo dữ liệu năm mới tính khấu hao TK chi phí và ĐT Tập hợp chi phí vẫn là tài khoản và ĐT tập hợp chi ph í khi chưa điều chuyển
 • Lỗi khi nghiệm thu công trình có giá trị âm chương trình không hiển thị đối tượng THCP
 • Lỗi khi thanh toán thuế thu nhập cá nhân không lên đúng trong bảng hạch toán chi phí lương
 • Báo lỗi time out khi khấu trừ thuế
 • Bảng lương tạm ứng: thêm dòng nhân viên, chọn được mã nhân viên nhưng tên nhân viên không cập nhật đúng ứng với mã nhân viên đã chọn
 • Lỗi chọn ngày khóa sổ mới không hiện theo đúng ngày hạch toán
 • Khi sửa chứng từ mua hàng trả lại báo lỗi tiếng anh
 • In danh sách đơn hàng báo lỗi DBnull

 

Lin down : http://download.misa.com.vn/misasoftware/MISASME2012/R13/MISA_SME.NET_2012_R13_CHINHTHUC.zip

Trích dẫn

Gửi lúc:

MISA SME.NET 2012 R13 (23/07/2012)

1. Tính năng mới.

 • - Thay đổi Dữ liệu kế toán mẫu trên phần mềm từ năm 2011 thành năm 2012 
 • - Cho phép tự động sinh chứng từ nhập kho từ chứng từ xuất kho đã lập
 • - Từ báo cáo kết quả kinh doanh theo khoản mục chi phí có thể truy xuất về báo cáo Sổ chi tiết tài khoản theo phòng ban và khoản mục chi phí
 • - Cho phép tìm kiếm vật tư, hàng hóa theo nguồn gốc khi nhấn F3 để tìm nhanh
 • - Cho phép nhân bản Đối tượng tập hợp chi phí trên giao diện khai báo Đối tượng tập hợp chi phí
 • - Cho phép hiển thị số chứng từ của chứng từ gốc tại cột Ghi chú của Sổ cái tài khoản (Hình thức chứng từ ghi sổ) mẫu S02c1-DN
 • - Bổ sung Báo cáo Thống kê đơn đặt hàng còn nợ (Chưa sinh hợp đồng bán)
 • - Bổ sung Báo cáo tổng hợp doanh số theo phòng ban và loại vật tư
 • - Bổ sung Báo cáo chi tiết theo mã quy cách
 • - Bổ sung Báo cáo tổng hợp tài khoản theo đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí

2. Sửa lỗi

 • - Báo lỗi tiếng Anh khi lập chứng từ mua hàng không qua kho trường hợp vào Danh mục Kho, xóa kho đã ngầm định trong Hệ thống Tùy chọn
 • - Hiển thị không đúng diễn giải ngầm định khi lập chứng từ Xuất kho
 • - Lỗi không in được "Chứng từ kế toán" trên giao diện chứng từ Mua dịch vụ
 • - Cảnh báo tiếng anh khi vào lập chứng từ Bán hàng, Đơn đặt hàng sau khi sửa số hiệu của TK thuế GTGT đầu ra trên Hệ thống tài khoản
 • - Chương trình tính giá bán cho tất cả vật tư, hàng hóa kể cả vật tư không thỏa mãn điều kiện lọc ban đầu
 • - Hiển thị sai đối tượng tại phần Thông tin chung trên giao diện trả tiền nhà cung cấp 
 • - Sai định khoản kế toán khi in chứng từ kế toán trên giao diện Hàng mua trả lại trong trường hợp trả lại hàng mua nhập khẩu
 • - Sau khi sửa Phiếu xuất kho sinh ra từ Hóa đơn bán hàng thì Đơn giá, Thành tiền của các mã dịch vụ trên Hóa đơn bán hàng hiển thị bằng 0
 • - Báo lỗi tiếng Anh khi thực hiện xuất khẩu chứng từ trên giao diện Tìm kiếm
 • - Không chọn được Chứng từ kế toán để trên giao diện Nộp thuế bằng ủy nhiệm chi
 • - Sai thông tin số lượng khi ghi tăng CCDC và chọn chứng từ đã được chọn trên chứng từ ghi tăng CCDC khác trong trường hợp chứng từ được chọn có nhiều dòng chi tiết trùng Mã
 • - Hóa đơn bán hàng không kiêm phiếu xuất khi chọn Phiếu xuất kho có nhiều dòng chi tiết cùng mã hàng nhưng khác kho, đang thực hiện cộng gộp thành 1 dòng trên giao diện Hóa đơn bán hàng
 • - Trên giao diện Tham số báo cáo Tờ khai quyết toàn thuế TNDN (03/TNDN) không tự động tính toán số liệu trên các chỉ tiêu có thiết lập công thức

Link down : MISA_SME.NET_2012_R14_CHINHTHUC

Trích dẫn

Gửi lúc:

MISA SME.NET 2012 R14 (31/07/2012)

1. Tính năng mới.

 • - Thay đổi Dữ liệu kế toán mẫu trên phần mềm từ năm 2011 thành năm 2012 
 • - Cho phép tự động sinh chứng từ nhập kho từ chứng từ xuất kho đã lập
 • - Từ báo cáo kết quả kinh doanh theo khoản mục chi phí có thể truy xuất về báo cáo Sổ chi tiết tài khoản theo phòng ban và khoản mục chi phí
 • - Cho phép tìm kiếm vật tư, hàng hóa theo nguồn gốc khi nhấn F3 để tìm nhanh
 • - Cho phép nhân bản Đối tượng tập hợp chi phí trên giao diện khai báo Đối tượng tập hợp chi phí
 • - Cho phép hiển thị số chứng từ của chứng từ gốc tại cột Ghi chú của Sổ cái tài khoản (Hình thức chứng từ ghi sổ) mẫu S02c1-DN
 • - Bổ sung Báo cáo Thống kê đơn đặt hàng còn nợ (Chưa sinh hợp đồng bán)
 • - Bổ sung Báo cáo tổng hợp doanh số theo phòng ban và loại vật tư
 • - Bổ sung Báo cáo chi tiết theo mã quy cách
 • - Bổ sung Báo cáo tổng hợp tài khoản theo đối tượng tập hợp chi phí và khoản mục chi phí

2. Sửa lỗi

 • - Báo lỗi tiếng Anh khi lập chứng từ mua hàng không qua kho trường hợp vào Danh mục Kho, xóa kho đã ngầm định trong Hệ thống Tùy chọn
 • - Hiển thị không đúng diễn giải ngầm định khi lập chứng từ Xuất kho
 • - Lỗi không in được "Chứng từ kế toán" trên giao diện chứng từ Mua dịch vụ
 • - Cảnh báo tiếng anh khi vào lập chứng từ Bán hàng, Đơn đặt hàng sau khi sửa số hiệu của TK thuế GTGT đầu ra trên Hệ thống tài khoản
 • - Chương trình tính giá bán cho tất cả vật tư, hàng hóa kể cả vật tư không thỏa mãn điều kiện lọc ban đầu
 • - Hiển thị sai đối tượng tại phần Thông tin chung trên giao diện trả tiền nhà cung cấp 
 • - Sai định khoản kế toán khi in chứng từ kế toán trên giao diện Hàng mua trả lại trong trường hợp trả lại hàng mua nhập khẩu
 • - Sau khi sửa Phiếu xuất kho sinh ra từ Hóa đơn bán hàng thì Đơn giá, Thành tiền của các mã dịch vụ trên Hóa đơn bán hàng hiển thị bằng 0
 • - Báo lỗi tiếng Anh khi thực hiện xuất khẩu chứng từ trên giao diện Tìm kiếm
 • - Không chọn được Chứng từ kế toán để trên giao diện Nộp thuế bằng ủy nhiệm chi
 • - Sai thông tin số lượng khi ghi tăng CCDC và chọn chứng từ đã được chọn trên chứng từ ghi tăng CCDC khác trong trường hợp chứng từ được chọn có nhiều dòng chi tiết trùng Mã
 • - Hóa đơn bán hàng không kiêm phiếu xuất khi chọn Phiếu xuất kho có nhiều dòng chi tiết cùng mã hàng nhưng khác kho, đang thực hiện cộng gộp thành 1 dòng trên giao diện Hóa đơn bán hàng
 • - Trên giao diện Tham số báo cáo Tờ khai quyết toàn thuế TNDN (03/TNDN) không tự động tính toán số liệu trên các chỉ tiêu có thiết lập công thức

Link down : MISA_SME.NET_2012_R14_CHINHTHUC

Trích dẫn

Gửi lúc:

MISA SME.NET 2012 R17 (30/08/2012)

Tính năng mới

 • Cho phép tìm kiếm theo loại hợp đồng bán, dự án
 • Cho phép tự động hiển thị % CK đã thiết lập khi chọn mặt hàng để lập hóa đơn bán hàng
 • Cho phép lập hóa đơn bán hàng từ nhiều đơn đặt hàng
 • Cho phép xuất khẩu dữ liệu trên phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn từ dữ liệu này sang dữ liệu khác
 • Hiển thị thông tin trích yếu khi tìm kiếm hợp đồng ở tất cả các phân hệ.
 • Cho phép chọn 1 hoặc nhiều phòng ban trên Báo cáo chi phí theo phòng ban và khoản mục chi phí
 • Cho phép chọn 1 hoặc nhiều phòng ban trên Sổ chi tiết tài khoản theo phòng ban và khoản mục chi phí
 • Bổ sung thêm thông tin Nội dung phiếu xuất và Số lượng xuất kho khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho
 • Bổ sung mẫu báo cáo Sổ chi tiết vật tư hàng hóa theo tài khoản

Link down : MISA_SME.NET_2012_R17_CHINHTHUC

Trích dẫn

Gửi lúc:

MISA SME.NET 2012 R19 (21/09/2012)
----------------------------------------------------------------------
1. Tính năng mới

 • Thay đổi cách lấy số liệu cột Số lượng thực tế trên Bảng so sánh định mức dự toán vật tư và Bảng tổng hợp so sánh tổng quát định mức vật tư
 • Cho phép ngầm định tỷ lệ phân bổ là 10 số lẻ khi tạo CSDL mới
 • Cho phép tính tỷ lệ chiết khấu căn cứ vào số tiền chiết khấu đã nhập trên các phân hệ Mua hàng, Bán hàng, Mua TSCĐ 
 • Cho phép thiết lập chính sách giá dựa trên 3 đơn giá bán trong danh mục 
 • Cho phép chọn 1 hoặc nhiều phòng ban trên tham số Báo cáo chi phí theo khoản mục chi phí và phòng ban
 • Cho phép lấy ngày ký hợp đồng (trên hợp đồng đã khai báo) lên Hóa đơn xuất khẩu
 • Cho phép nhập khẩu danh mục đối tượng tập hợp chi phí từ file Excel vào phần mềm
 • Cho phép in theo lô theo từng loại chứng từ
 • Bổ sung báo cáo chi tiết tài khoản theo khoản mục chi phí và đối tượng tập hợp chi phí
 • Bổ sung mẫu báo cáo ngày thanh toán theo khách hàng

2. Sửa lỗi

 • Xem Bảng cân đối phát sinh công nợ phải thu thì vẫn hiển thị khách hàng không có phát sinh trong kỳ
 • In Hóa đơn xuất khẩu(mẫu tự in - không màu) thì không hiển thị hình thức thanh toán khi in bằng tiếng anh
 • Thực hiện Nạp để xem lại báo cáo Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu quản trị)thì không hiển thị thông tin Người nộp tiền sau khi truy xuất lại chứng từ và sửa thông tin Người nộp tiền trên chứng từ bán hàng không nhập đối tượng, chỉ khai báo Người nộp tiền
 • Xem báo cáo Sổ chi tiết các tài khoản thì vẫn hiển thị các đối tượng không có phát sinh trong kỳ 
 • Báo cáo Chi tiết công nợ phải trả theo mặt hàng chỉ hiển thị 1 dòng khi trên chứng từ có nhiều dòng chi tiết giống nhau và có cùng đối tượng Nợ
 • Phuong pháp tính giá đích danh: Khi xuất kho chọn chứng từ đối trừ thì thông báo số lượng tồn của vật tư = 0 nhưng thực tế vẫn còn tồn
 • Phương pháp tính giá đích danh: Lập chứng từ hàng mua trả lại chọn vật tư có tính chất Chỉ là diễn giải thì chương trình bắt chọn chứng từ đối trừ
 • Từ bước Chọn khách hàng cho các nhóm quay về bước Lập bảng giá thì Giá thiết lập bị chuyển vể 0

Link down : MISA_SME.NET_2012_R19_CHINHTHUC

Trích dẫn

Gửi lúc:

MISA SME.NET 2012 R20 (04/10/2012)
---------------------------------------------------------------------------
1. Tính năng mới

 • Cho phép nhập nhẩu Bán hàng chưa thu tiền và bán hàng thu tiền ngay từ Excel vào phần mềm.
 • Cho phép nhập khẩu Tỷ lệ CKBH khi nhập khẩu danh mục vật tư hàng hóa.
 • Cho phép nhập tiền CK đã bao gồm thuế khi mua hàng, bán hàng.
 • Cho phép không cần nhập TK kho khi khai báo kho vật tư hàng hóa
 • Cho phép tùy chọn lưu lại các thông tin trên chứng từ khi thay đổi chi nhánh trên chứng bán hàng không kiêm phiếu xuất kho.
 • Cho phép lấy thông tin chi nhánh của ngân hàng lên các mẫu ủy nhiệm chi
 • Cho phép chọn được nhiều nguyên vật liệu cùng lúc khi khai khai báo định mức nguyên vật liệu
 • Cho phép trừ phần thuế GTGT đã được phân bổ vào chi phí trên 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT (TT28)
 • Cho phép in được Phiếu giao hàng (kiêm phiếu bảo hành - mẫu A5) trên giao diện Bán hàng thu tiền ngay và Bán hàng chưa thu tiền
 • Cho phép in mẫu UNC ngân hàng SCB
 • Cải tiến tham số báo cáo: Báo cáo chi phí theo khoản mục chi phí, báo cáo chi phí theo khoản mục chi phí và phòng ban, báo cáo chi phí theo phòng ban và khoản mục chi phí: Khi chọn khoản mục chi phí con thì tự động chọn KMCP cha
 • Bổ sung thêm đơn vị tính trên báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng.

2. Sửa lỗi

 • Cảnh báo tiếng Anh khi xuất khẩu chứng từ chuyển tiền nội bộ từ dữ liệu đa chi nhánh và nhập khẩu vào dữ liệu đơn chi nhánh
 • Thêm phiếu thu, Phiếu chi từ danh mục Nhân viên sau đó nhấn Đóng thì chương trình báo lỗi tiếng Anh
 • Trên danh sách Thu tiền khách hàng, thực hiện xem chi tiết 1 dòng chứng từ sau đó thêm mới chứng từ thì bị mất thông tin Tên đối tượng 
 • Phiếu thu tiền khách hàng: Không hiển thị đúng theo tài khoản chiết khấu đã chọn trên chứng từ Thu tiền khách hàng
 • Cảnh báo tiếng anh khi nhập số dư ban đầu cho TK131, TK331 theo nhiều dòng chi tiết cho cùng 1 đối tượng
 • Xem báo cáo S10-DN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ hàng hóa: Không sắp xếp theo đúng thứ tự của mã hàng
 • Hiển thị số dư bằng ngoại tệ sai trên báo cáo Chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ khi không có số dư đầu kỳ
 • Số liệu trên 2 báo cáo tổng hợp tuổi nợ phải trả và chi tiết tuổi nợ phải trả lệch nhau
 • Hiển thị sai số lượng của mặt hàng chung trên hóa đơn khi tích chọn In kèm bảng kê

Link down : MISA_SME.NET_2012_R20_CHINHTHUC

Trích dẫn

Vui lòng đăng nhập để gửi phản hồi

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT

Trụ sở chính: K280/8A Hoàng Diệu, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch: 10 Thuận An 4, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh HCM: Số 53/1 đường số 12, KDC Hưng Phú, Khu phố 2, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Email: hotro@dichvuketoan.vnn.vn

Điện thoại: (02363) 608 979 - 0906 454 247

Hotline: 0905 31 55 88

 handle_cert

BẢN ĐỒ

ban-do

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Trong ngày: 55
Trong tuần: 286
Lượt truy cập: 3117923

Copyright 2022 © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0401495462
do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Đà Nẵng cấp ngày 24 tháng 05 năm 2012